تدوین فیلم دانشجویی و تدوین فیلم کوتاه

باکس تدوین شرکت طراحی پرتو ( پرتو سامانه روژان ) روزانه در اختیار دهها دانشجوی کارگردانی سینما و یا رشته های مرتبط

با آن است . دانشجویان می توانند تدوین و تولید فیلم کوتاه سینمایی خود را به واحد تولید شرکت طراحی پرتو بسپرند و از تضمین

کیفیت کار و تولید خود اطمینان یابند . متخصصان شرکت طراحی پرتو از مرحله ی سناریو تا تدوین نهایی اثر در کنار شما هستند تا

فرصت مناسبی را برای آنانی فراهم کنند که تنها به کیفیت اثر می اندیشند .

بیمه البرز شرکت رنگسازی ایران شرکت اطلس خودرو شرکت فولاد یزد دانشکده علوم پزشکی