نمونه کارها

تاکنون تعداد بسیار زیادی پروژه توسط شرکت طراحی پرتو انجام شده است. برخی از آنها به دلیل ایده خلاقانه و جدید تا زمان انتشار محرمانه اند. برخی دیگر از نمونه کارهای شرکت در این بخش قابل مشاهده می باشند.